SDP Tampere | Edustajien nimeäminen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää henkilöstön edustajien nimeämistä kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin

Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa on ollut Suomessa voimassa kohta 30 vuotta. Lain mukaan yrityksissä, joissa on yli 150 työntekijää, tulisi henkilöstöllä olla edustaja yrityksen hallinnossa. Laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä hallinnolla tarkoitetaan. Enemmistössä yrityksissä henkilöstön edustusta hallinnossa ei ole kuitenkaan järjestetty lainkaan tai edustus on järjestetty esim. johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä tai hallintoneuvostossa, joissa vaikutusvalta on rajattua. Vähemmistönä ovat sellaiset yritykset, joissa henkilöstöllä on edustus yhtiön hallituksessa. Tällä hetkellä lain toteutuminen yrityksissä on siis heikkoa.

Toimiva vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajien välillä hyödyttää tutkimusten mukaan sekä työntekijöitä että yritystä. Henkilöstön edustus hallituksessa edistää tiedonkulkua, parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa luottamusta. Mitä enemmän on paikallista luottamusta, sitä helpompi asioita on sopia. Tiedonvälitys kulkee myös ylhäältä alaspäin ja esimerkiksi johdon ehdottamien muutosten tarpeellisuutta voidaan helpommin perustella sekä ymmärtää. Varsinkin muutostilanteissa tiedonkululla ja luottamuksella on suuri merkitys.

Suomi on yritysten vuoropuhelussa jäänyt jälkeen keskeisistä kilpailijamaista Ruotsista ja Saksasta. Näissä maissa työntekijöillä ovat Suomea paremmat vaikutusmahdollisuudet. Ruotsalaisilla ja saksalaisilla työpaikoilla vallitsee myös suomalaisia työpaikkoja vahvempi luottamuksen kulttuuri.

Sosialidemokraatit haluavat lisätä henkilöstön osallistumismahdollisuuksia ja turvata henkilökunnan äänen kuuluminen yhtiöiden päätöksenteossa. Näin toimiessamme olisimme myös edelläkävijä henkilöstön osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä. Tämä sopii hyvin kuntapuolen omistajille ja erityisesti Tampereelle.

Tampereella henkilöstön edustajia on valittu Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Tampereen Infra Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksiin. Saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Uudenlaisesta järjestelystä on tullut vain myönteistä palautetta. Nyt olisi oikea aika laajentaa käytäntöä koskemaan kaikkia yhtiöitä, joissa kaupungilla on määräävä asema.

Esitys: Esitämme, että jatkossa kaupunki nimeää henkilöstön edustajan kaikkiin yhtiöihin, joissa kaupungilla on määräävä asema.

Tampereella 27.1.2020

Tampereen sos.dem. valtuustoryhmä