Hyvinvointi lähtee päästä

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen oikeus. Päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten perusparantamista on jatkettava.

Lapsista ja nuorista on pidettävä erityistä huolta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja osallisuutta vahvistavaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Kiusaamiseen on oltava nollatoleranssi. Yhteisöllisyyden ja tunnetaitojen vahvistaminen ehkäisevät kiusaamista. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on oltava kaikkien saavutettavissa.

Maksuttoman toisen asteen koulutuksen järjestelyt on toteuttava huolella. Erityinen huomio on kiinnitettävä opinto-ohjaukseen ja nivelvaiheen siirtymään peruskoulusta toiselle asteelle.

Kaupungin yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja seudullisen ammattiopiston kanssa on syvennettävä, tiivistettävä ja kehitettävä. Ammatillisen koulutuksen on vastattava työvoiman kysyntään sekä laadullisesti että aloittain. Pidetään Tampere Suomen houkuttelevimpana opiskelukaupunkina.

Tampere on kulttuuripääkaupunki, kulttuuri kuuluu kaikille. Vaalitaan tamperelaista kulttuuria turvaamalla kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille työskentely- ja matalan kynnyksen kulttuuritiloja. Nekalan koulusta tehdään koko kaupungin kulttuurikeskus.

Toteutetaan lasten ja nuorten oikeus harrastamiseen harrastustakuulla. Kehitetään harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia koko kaupungin alueella.

Kirjastot ovat ehtymätön sivistyksen lähde. Ne on säilytettävä lähipalveluna.

Kaupunkiympäristön kehittämiseen on panostettava. Se tarkoittaa iloista ja elävää keskustaa, pohjoiseurooppalaisen kaupungin sykettä myös iltaisin. Se tarkoittaa monimuotoisia ja turvallisia asuinympäristöjä, puistoja ja viheriöitä ympäri kaupunkia sekä monipuolisia luontoympäristöjä. Esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota kaikissa julkisissa tiloissa ja tapahtumissa.

Toimivat palvelut ovat turvallisuuden perusta. Jokaisen on saatava itselleen tarpeelliset ja sopivat palvelut.  Tamperelaisista puolet elää yhden hengen talouksissa. Yksinasuvien palvelut ja tarpeet on otettava huomioon kaupungin toiminnassa nykyistä paremmin.

Tampere on avoin, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olonsa arvostetuksi osaksi yhteisöä. Siksi kaupungin eri alueita on kehitettävä tasavertaisesti. Alueellisia eriarvoisuuksia ja huono-osaisuuden kertymistä tietyille alueille on torjuttava suunnitelmallisesti.

Palveluiden on oltava saatavilla siellä, missä ihmiset asuvat. Kehitetään lähiöiden palveluja ja ylläpidetään palveluverkkoa koko kaupungin alueella.

Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja ennaltaehkäisy. Näihin on suunnattava voimavaroja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaa on tiivistettävä myös ennalta ehkäisevissä palveluissa. Erityisesti mielenterveyspalveluiden on oltava helposti saavutettavia lähipalveluita kaikille tamperelaisille.

Äänestä SDP:n ehdokasta!