Valtuutettu Anne Liimola esittää, että Tampere ottaa käyttöön Aluehallintoviranomaisen esittämät suhdeluvut/kertoimet päiväkotien lapsiryhmien muodostamisessa

VALTUUSTOALOITE: 17.2.2029

Aluehallintoviranomaisen esityksen mukaiset lasten läsnäolokertoimet käyttöön varhaiskasvatuksessa

Aluehallintoviranomainen on esittänyt (LSSAVI/885/05.12.02/2018) päätöksessään Tampereen kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten läsnäoloissa voidaan käyttää laskennallista suhdelukua/kerrointa seuraavasti:

ikä/op/kp                                suhdeluku/kerroin

alle 3v kp                                  2

yli 3v alle 5h/pvä                        0,6

yli 3v yli 5h/pvä                          1

esioppilas                                 0,6

esioppilas, joka myös vakassa   1

Tampereella on käytössä seuraavat kertoimet:

alle 3v kp                              1,75

alle 3v, 15 pvä/kk                   1,45

alle 3v, 10 pvä/kk                    0,9

alle 3v, op, 20h/vko                 0,9

yli 3v kp                                1

yli 3v, 15 pvä/kk                     0,75

yli 3v, 10 pvä/kk                     0,5

yli 3v, op 20h/vko                   0,5

Tampereella esim. 10 päivän sopimuksella olevien lasten tulisi jakaa yksi päiväkotipaikka eli heidän tulisi olla eri päivinä päiväkodissa. Tällainen ratkaisu ei kuitenkaan ole Varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja lapsen edun mukainen.

Varhaiskasvatuslaki:

35 § Päiväkodin henkilöstön mitoitus

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on tässä laissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus. Mitoituksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Asetuksessa voidaan säätää suhdeluvut erikseen vähintään kolme vuotta täyttäneille ja alle kolmivuotiaille lapsille sekä suhdeluvut erikseen enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleville ja enemmän kuin viisi tuntia päivässä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa oleville kolme vuotta täyttäneille lapsille.

Jos päiväkodissa on yksi tai useampi vammainen tai muuten tuen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava huomioon lasten taikka 1 momentissa tarkoitettujen henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten avustajaa. Avustajaa ei lueta 1 momentissa tarkoitettuun mitoitukseen.

Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa 1 momentissa tarkoitettua henkilöä vastaava määrä lapsia.

36 § Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen : Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää. Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuustoaloitteessani esitän, että Tampere ottaa käyttöön Aluehallintoviranomaisen esittämät suhdeluvut/kertoimet päiväkotien lapsiryhmien muodostamisessa.

Anne Liimola (sdp)